โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

1

-

-

5

-

1

-

-

3

6

16

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

-

-

-

-

1

1

-

-

3

3

8

ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

-

-

-

-

-

-

1

-

2

1

4
ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

3
ระดับ

อำนวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ครู

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้าง

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

1

-

-

-

-

-

-

7

4

-

2

14

โพสต์เมื่อ :
2563-11-13
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์