ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
วันที่ 17 มีนาคม 2564 งานด้านสาธารณสุข สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน” โดยร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ.สนามชัย พื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ และประชาชนจิตอาสา ได้ลงพื้นที่จัดการขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน และการตัดหญ้าที่รกร้างในบริเวณวัดชัยชมพูพัฒนาราม และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบภายในหมู่บ้าน
วันที่ 10 มีนาคม 2563กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันฯ สำนักปลัดจัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดฝึกอบรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมเฉียบพลัน และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ และ อปพร.เข้าร่วมกิจกรรม

ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลกุดแห่
โทร:085-8536-070

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์