ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม คณะผู้บริหาร นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประธานสภาฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ต่อไป
ประชาสัมพันธ์...... เลือกอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ สถานที่เขตปลอดบุหรี่
ประชาสัมพันธ์กฎหมายต้องรู้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับร้านค้าปลีก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่และจิตอาสา ได้ร่วมตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่
ฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ,สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
ประกาศ,สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)
ปัญหาและอุปสรรคงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

กิจการสภา อบต.กุดแห่

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2565
ญัตติที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 66
โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2566 
แบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน 2565
124 ผู้เข้าชม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

กระทู้ถามตอบ อบต.กุดแห่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมวดหมู่ กระทู้ กระทู้ล่าสุด

ช่องทางการแจ้งคำร้องต่างๆ

1
13 Jan 2022 14:47:39
โดย : Adminkudhae123

สนทนาภาษาชาวบ้าน

0 -

ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล
โทร:085-8536-070

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์