ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

110 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-22
การดำเนินงาน ธนาคารขยะ อบต.กุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-22
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตำบล,ครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานได้ ทราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควร
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-21
วันที่ 21 มี.ค.67 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม เป็นประธานในพิธเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานไดท้ ราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควร
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ให้บริการส่งนำ้ใช้ อุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านวันที่13พ.ย66เวลา20.00น.บ้านของชาวบ้านชุมชน ม.2 บ.โพธิ์ค้ำ พื้นที่เขต อบต กุดแห่ ให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น
โพสต์เมื่อ : 
2566-10-20
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-20
ร่วมงานจิตอาสาโรงเรียนกุดแห่วิทยา บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในวันที่ 8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-08-31
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-07-26
การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือเท้าสะอาด สุขภาพปากฟันดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดแห่ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.กุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-07-13
การดำเนินงานกองทุน สปสช.อบต.กุดแห่ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-21
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุข แกนนำชุมชนและแกนนำสุขภาพ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-03
3 มิถุนายน 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อม สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมหลังใหม่อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-31
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร่สงนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จัดโดย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค 66
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นานสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-22
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อบต.กุดแห่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)
โพสต์เมื่อ : 
2566-03-28
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์