ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

54 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-03
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำโดยนายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-26
นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัวณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-23
ประชาคมหมู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-15
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12
วันที่ 29 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่ครอบครัวนายธนทัต ขันติโก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-11
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯ อยต.กุดแห่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ใน รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-10
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-18
วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรม "การรดน้ำดำหัว" ขอพรจากผู้อาวุโส
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาระดับปฐมวัย นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายองค์การรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาระดับปฐมวัย ศพด.อบต.กุดแห่ ปีการศึกษา2564
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-23
วันที่ 22 มกราคม 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงครามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในครั้งนี้ด้วย
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-11
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-11
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านะรชัย ม.9 ต.กุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-18
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ รองนายกฯ เลขานายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ข้าราชการ เดินทางไปศึกษาดูงานนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Smart Govement) ที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อที่จะนำแนวทางสู่การพัฒนาต่อยอดขององค์กรต่อไป
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-11
วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมด้วย สมาชิกสภาฯและ จิตอาสาตำบลกุดแห่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน เส้นทาง พรชัย-นาแก เนื่องจากถนนเกิดความชำรุดเสียหายระหว่างเส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมา ได้ใช้เส้นทางสะดวก ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-30
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-23
วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักปลัด งานนักทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนองค์กร(OD)”โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร ลดปัญหาการขัดแย้ง มีเป้าหมายร่วมกัน และเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร แลกเปลี่ยนความคิดและรู้จักการทำงานเป็นทีม
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-13
ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดตามคำร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-13
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพใหักับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ออกซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
สำนักปลัด จัดอบรม"โครงการการจัดการขยะ" ณ หมู่ที่ 6 ศาลาประชาคมบ้านสนามชัย
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-27
จัดอบรม อพม.ตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-27
โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต ใส่ใจชีวิตผู้สูงวัย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์