ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

34 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-13
ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดตามคำร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-13
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพใหักับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ออกซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
สำนักปลัด จัดอบรม"โครงการการจัดการขยะ" ณ หมู่ที่ 6 ศาลาประชาคมบ้านสนามชัย
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-27
จัดอบรม อพม.ตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-24
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สายใยครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-24
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-14
งานสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนากลาง ออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ต้นตาลรีสอร์ท ม.12 ต.นากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-01
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โพสต์เมื่อ : 
2564-06-15
งานสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสต์เมื่อ : 
2564-06-15
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ของตำบลกุดแห่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-30
วันที่ 28 พ.ค. 2564 นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เข้าร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัลจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดกิจกรรม “โครงการผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด”ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-30
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และโครงการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-09
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-07
พิธีมอบบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการรายนางทองอินทร์ สมสองและนางโสภี วียวรรณ หมู่ 5 บ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-19
วันที่ 17 มีนาคม 2564 งานด้านสาธารณสุข สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน” โดยร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ.สนามชัย พื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ และประชาชนจิตอาสา ได้ลงพื้นที่จัดการขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน และการตัดหญ้าที่รกร้างในบริเวณวัดชัยชมพูพัฒนาราม และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบภายในหมู่บ้าน
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
วันที่ 10 มีนาคม 2563กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-15
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3" สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-05
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันฯ สำนักปลัดจัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดฝึกอบรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมเฉียบพลัน และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ และ อปพร.เข้าร่วมกิจกรรม
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-30
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่3/2563 วันที่ 30 ธันวาคม2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง พร้อมด้วย นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีวางเสาเอก เสาโท ตามโครงการสร้างบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ รายนางทองอินทร์ สมสอง ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําภู
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 โดยการทำความสะอาดถนนในเขต อบต.
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ณโรงเรียนบ้านสนามชัย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์