ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

72 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-05
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-23
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-14
ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-14
ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-07
ขอเชิญบุคลากร อบต.กุดแห่ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-07
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อบต.กุดแห่ ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2576
โพสต์เมื่อ : 
2567-01-04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพันกงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-20
ขอเชิญชวนสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับบริการ จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จึงเรียนทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตัดหญ้าบ้านโนนแดง ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-30
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ application ในการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชและมอบป้ายคุ้ม ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
โพสต์เมื่อ : 
2566-07-03
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิและพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-08
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารสาวนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-30
งานสาธารณสุข สำนักปลัด ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
โพสต์เมื่อ : 
2566-02-22
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์