สถิติประชากรเขต พื้นที่ตำบลนากลาง

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

สถิติประชากรเขต พื้นที่ตำบลนากลาง

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจสอบข้อมูเดือนกันยายน 2563

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 0 นากลาง 9 0 9
หมู่ที่ 2 กกโพธิ์ 43 43 86
หมู่ที่ 5 นันทจันทร์ 49 46 95
หมู่ที่ 9 นครพัฒนา 109 91 200
หมู่ที่ 12 โนนแดง 419 438 857
หมู่ที่ 15 หนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา 141 138 279
รวม 770 756 1526
โพสต์เมื่อ :
2563-11-16
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์