ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ
รายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.กุดแห่

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กุดแห่เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560
วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กุดแห่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day การทาความสานักงาน สถานที่สาธารณะ และการจัดทาถังขยะเปียก ในสานักงาน อบต.กุดแห่ และ รพ.สต.ป่าแดงงาม

กิจการสภา อบต.กุดแห่

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2565
ญัตติที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 66
โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2566 
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2566

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน 2565
197 ผู้เข้าชม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

กระทู้ถามตอบ อบต.กุดแห่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมวดหมู่ กระทู้ กระทู้ล่าสุด

ช่องทางการแจ้งคำร้องต่างๆ

1
13 Jan 2022 14:47:39
โดย : Adminkudhae123

สนทนาภาษาชาวบ้าน

0 -

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล
โทร:085-8536-070

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์