รายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ 2567

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

รายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ 2567

รายละเอียดประกอบโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

แบบมาตรฐาน

1.รูปตัดโครงสร้างทางถนนผิวทางอัสฟัสคอนกรีต

2.รูปตัดโครงสร้างทางถนน ค.ส.ล.    

3. แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.  

4.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเลขที่ รน-301/61 

5.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเลขที่ รน-302/61   

6.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

บ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๑ ต.กุดแห่

 

บ้านหนองแกน้อย หมู่ที่ ๓ ต.กุดแห่


  บ้านศรีอุบล หมู่ที่ ๔ ต.กุดแห่

  • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกรดเรียบเป็นช่วงๆ บ้านศรีอุบล หมู่ที่ ๔ ต.กุดแห่ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

            1. สรุปราคา หินคลุก ม.4 

           2. ต้นทุนลูกรัง-หินคลุก ม.4

            3. ผังโครงการหินคลุก ม.4 แผ่นที่ 1

          4. รูปตัดโครงการหินคลุก ม.4 แผ่นที่ 2

          5. รูปตัดโครงการหินคลุก ม.4 แผ่นที่ 3

  บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ ๕ ต.กุดแห่

          

  • โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (เส้นทางบ้านพ่อสนุ่น  ธาตุดี)  บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ ๕       ต.กุดแห่ ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 x 1.00
  เมตร ความยาวรวม 100.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          1. สรุปราคา ม.5 รางน้ำ-ท่อ-บ่อพัก(เส้นบ้านพ่อสนุ่น)

          2. ประมาณราคา ม.5 รางน้ำ-ท่อ-บ่อพัก(เส้นบ้านพ่อสนุ่น)

          3. เปรียบเทียบราคา ม.5 รางน้ำ-ท่อ-บ่อพัก(เส้นบ้านพ่อสนุ่น)

          4. ราคาต่อหน่วย  ม.5 รางน้ำ-ท่อ-บ่อพัก(เส้นบ้านพ่อสนุ่น)

          5.ผังโครงการวางท่อ ม.5 ต.กุดแห่ (เส้นบ้านพ่อสนุ่น)

  บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๖ ต.กุดแห่

  • โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านสนามชัย หมู่ที่ ๖ ต.กุดแห่ โดยการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จุ่มใต้น้ำระบบ Hybrid AC/DC แผลงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 380 W Mono ไม่น้อยกว่า ๖ แผลง  จำนวน ๓ แห่ง งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

   

  บ้านฝายแดง หมู่ที่ ๗ ต.กุดแห่

   

  บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ต.กุดแห่

  • จัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง  บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ต.กุดแห่
         งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

   

  บ้านพรชัย หมู่ที่ ๙ ต.กุดแห่

  •  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (หน้าร้านเฮง เฮง เฮง – ห้วยหาน เส้นพรชัย – นาแก)       ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40x1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ความยาวรวม 220.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหมื่นบาทถ้วน)

          1. สรุปราคา ม.9 บ่อพัก(ชายกลาง)

          2. ประมาณราคา ม.9 บ่อพัก(ชายกลาง)

          3. เปรียบเทียบราคา ม.9 บ่อพัก(ชายกลาง)

          4. ราคาต่อหน่วย  ม.9 (ชายกลาง)

          5.ผังโครงการวางท่อ ม.9 ต.กุดแห่ (ชายกลาง)
         

  บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.นากลาง

  •  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต (เส้นทางกกโพธิ์ – บ้านวังเซียม) บ้านกกโพธิ์      หมู่ที่ ๒ ต.นากลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

              1. สรุปราคา AC ม.2 ต.นากลาง วังเซียม

              2. ประมาณราคา AC ม.2 ต.นากลาง วังเซียม

             3. เปรียบเทียบราคา AC ม.2 ต.นากลาง วังเซียม

             4. ราคาต่อหน่วย AC ม.2 ต.นากลาง วังเซียม

             5. ผังโครงการ AC ม.2 ต.นากลาง วังเซียม

  บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ ๕ ต.นากลาง

  บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.นากลาง

   บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ ๑๕ ต.นากลาง

  • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองไฮ  บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ ๑๕ ต.นากลาง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบหนองไฮ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

   1. ผังโครงการ ค.ส.ล. ม.15 ต.นากลาง

  โพสต์เมื่อ :
  2565-08-08
  โดย :
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
  2566-08-11
  โดย :
   2525
  ผู้เข้าชม
  คะแนน
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์