รายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ 66

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

รายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ 66

โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2566 

 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นบ้านหินแบ่นศิลา-กุดแห่)บ้านกุดแห่ หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท(สามแสนบาทถ้วน)
  1.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  1.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  1.3. ประมาณการ
  1.4. ราคาวัสดุ
  1.5. ราคาต่องหน่วย

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางสระน้ำสาธารณะหนองตานา)บ้านหนองแกน้อย หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๒๗๑,๐๐๐.๐๐.-บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
  2.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  2.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  2.3. ประมาณการ
  2.4. ราคาวัสดุ

  2.5. ราคาต่อหน่วย

 3. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงและอุปกรณ์การติดตั้ง บ้านหนองแกน้อย หมู่ 3 ตำบลกุดแห่(งบประมาณอนุมัติ  150,000)

 4. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงและอุปกรณ์การติดตั้ง บ้านศรีอุบล หมู่  4 ตำบลกุดแห่ (งบประมาณอนุมัติ  150,000)

 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นทางป่าแดงงาม-โป่งแค)บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5 ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  5.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  5.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  5.3. ประมาณการ
  5.4. ราคาวัสดุ
  5.5. ราคาต่อหน่วย

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางป่าแดงงาม-โป่งแค)บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5 ตำบลกุดแห่ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
  6.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  6.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  6.3. ประมาณการ
  6.4. ราคาวัสดุ
  6.5. ราคาต่อหน่วย

 7. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัสคอนกรีต(เส้นสนามชัย 3)บ้านสนามชับ หมู่ 6 ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  7.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  7.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  7.3. ประมาณการ
  7.4. ราคาวัสดุ
  7.5. ราคาต่อหน่วย

 8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นทางบ้านนายมนตรี)บ้านฝายแดง  หมู่  7  ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๓๕๖,๐๐๐.๐๐.-บาท  (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  8.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  8.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  8.3. ประมาณการ
  8.4. ราคาวัสดุ
  8.5. ราคาต่อหน่วย

 9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นทางบ้านพ่ออาคม แก้วอุดม)บ้านพรสวรรค์ หมู่ ๘ ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
  9.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  9.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  9.3. ประมาณการ
  9.4. ราคาวัสดุ
  9.5. ราคาต่อหน่อย

 10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นทางภายในหมู่บ้าน)บ้านพรสวรรค์ หมู่ ๘ ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
  10.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  10.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  10.3. ประมาณการ
  10.4. ราคาวัสดุ
  10.5. ราคาต่อหน่วย

 11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต (ซอย ๕) บ้านพรชัย  หมู่ ๙ ตำบลกุดแห่ งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  11.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  11.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  11.3. ประมาณการ
  11.4. ราคาวัสดุ
  11.5. ราคาต่อหน่วย


 12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นทางหน้าบ้านนางขันธ์)บ้านพรชัย หมู่ ๙ ตำบลกุดแห่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
  12.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  12.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  12.3. ประมาณการ
  12.4. ราคาวัสดุ
  12.5. ราคาต่อหน่วย


 13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นกกโพธิ์-บ้านวังเซียม)บ้านกกโพธิ์  หมู่  2  ตำบลนากลาง งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน)
  13.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  13.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  13.3. ประมาณการ
  13.4. ราคาวัสดุ
  13.5. ราคาต่อหน่วย


 14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกรดเรียบ(เส้นทางสายแดงวงษ์)บ้านนันทจันทร์ หมู่ 5  ตำบลนากลาง งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  14.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  14.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง


 15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต(เส้นทางนครพัฒนา-กุดดินจี่)บ้านนครพัฒนา หมู่  9  ตำบลนากลาง งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน)
  15.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  15.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  15.3. ประมาณการ
  15.4. ราคาวัสดุ
  15.5. ราคาต่อหน่วย


 16. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ 12  ตำบลนากลาง งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
   
  16.1. แบบประปา
  16.2. แบบบ่อบาดาล
  16.3. แบบ ปร.6
  16.4. แบบ ปร.5
  16.5. แบบ ปร.4
  16.6. ทดสอบดิน
  16.7. เครื่องสูบน้ำ

 17. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ 15  ตำบลนากลาง งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  17.1. แบบประปา
  17.2. แบบ ปร.6
  17.3. แบบ ปร.5
  17.4. แบบ ปร.4
  17.5. ทดสอบดิน

 18. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

  18.1. ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  18.2. สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
  18.3. ประมาณการ

 19. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ 
  19.1. ปร.5
  19.2. ปร.4
  19.3. แบบแปลนศูนย์ฯ 1
  19.4. แบบแปลนศูนย์ฯ 2
  19.5. แบบแปลนศูนย์ฯ 3
  19.6. แบบแปลนศูนย์ฯ 4
  19.7. แบบแปลนศูนย์ฯ 5
  19.8. แบบแปลนศูนย์ฯ 6

โพสต์เมื่อ :
2565-08-08
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2566-05-29
โดย :
 316
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์