บทความของ Adminkudhae123

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

บทความของ Adminkudhae123

200 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองในขณะนี้ ด้วยความปราถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-10-10
จ้างก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 สายทาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-27
รายละเอียดญัตติที่ 56/2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-24
รายละเอียดโครงการ ญัตติที่ 55
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-13
รายละเอียดญัตติที่ 53/2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-12
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-08
วันที่ 7-9 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันที่ 5 กันยายน 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมซักซ้อมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”กุดแห่เกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-02
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-25
22 ส.ค.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่เข้ารับมอบเกียรติบัตรเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จาก สำนักงานและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-22
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนภายในพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนเมษายน-มิถนายน พ.ศ.2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติที่ 44
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติที่ 43
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติที่ 42
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติที่ 41
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติที่ 40
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติที่ 39
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
ญัตติเข้าที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-20
รายละเอียดโครงการ ญัตติที่ 37
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-16
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์