บทความของ Adminkudhae123

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

บทความของ Adminkudhae123

309 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2567-07-02
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-07-01
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-07-01
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-06-17
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-22
การดำเนินงาน ธนาคารขยะ อบต.กุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-21
งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ออกพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯปี2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-20
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-20
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-08
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-04-23
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy
โพสต์เมื่อ : 
2567-04-23

ระบบบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง ( E-Smart Service )

โพสต์เมื่อ : 
2567-04-11
วันที่ 11 เมษายน 2566 งานสวัสดิการ สำนักปลัด จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุทรงคุณค่า เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของผู้สูงอายุ กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ กิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักสำหรับผู้สูงอายุ
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-26
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-22
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตำบล,ครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานได้ ทราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควร
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-21
วันที่ 21 มี.ค.67 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม เป็นประธานในพิธเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานไดท้ ราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควร
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์