ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

                                             ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

                                               สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี  พ.ศ. 2566

                                             วันที่ 15  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566   เวลา  09.00  น.

                           ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภ

 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                            

                            

ระเบียบวาระที่  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            -รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี

                             พ.ศ 2566 ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2566 

ระเบียบวาระที่  3      กระทู้ถาม (ถ้ามี)

                               ..................................................................................................................................

                               ...................................................................................................................................

 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเพื่อพิจารณา

 

4.1 ญัตติที่ 15/2566  ขอความเห็นชอบรื้อถอนถนนลาดยางแบบแคบซีลข้างสนามตะกร้อเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน(กองช่าง)

4.2 ญัตติที่ 16/2566  ขอความเห็นชอบใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง(คุ้มหลังวัดพระโต)บ้านโนนแดง  (กองช่าง)

4.3 ญัตติที่ 17/2566  ขอความเห็นชอบใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงบ้านหินแบ่นศิลา ม.๑๕ (กองช่าง)

4.4 ญัตติที่ 18/2566  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  -โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นโรงสีพ่อศูนย์) บ้านกกโพธิ์ ม.2 งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) (กองช่าง)

4.5 ญัตติที่ 19/2566  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  -เครื่องเจาะกระดาษ งบประมาณ 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สำนักปลัด)

4.6 ญัตติที่ 20/2566  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566

-ตู้เก็บเอกสาร  งบประมาณ 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)        (สำนักปลัด)

4.7 ญัตติที่ 21/2566  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566

-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์งบประมาณ 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) (สำนักปลัด)

4.8 ญัตติที่ 22/2566  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566

-ตู้เย็น งบประมาณ 6,100.- บาท(หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (สำนักปลัด)

4.9 ญัตติที่ 23/2566  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

          -เครื่องพิมพ์ งบประมาณ 8,000.- บาท(แปดพันบาทถ้วน)(กองคลัง)

4.10 ญัตติที่ 24/2566  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

          -จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ  50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (กองช่าง)

 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่องวาระอื่น (ถ้ามี)

                              .......................................................................................................................................

                              ......................................................................................................................................

                           

โพสต์เมื่อ :
2565-09-12
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2566-05-29
โดย :
 887
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์