ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

                                             ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

                                               สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2566

                                             วันที่  16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566   เวลา  09.00  น.

                           ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู

ระเบียบวาระที่  1       เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             ............................................................................................................

ระเบียบวาระที่  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            -รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้ง ที่ 2 (2) ประจำปี

                             พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 

ระเบียบวาระที่  3      กระทู้ถาม (ถ้ามี)

                            ............................................................................................................

                            ............................................................................................................

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเพื่อพิจารณา

 

ญัตติและข้อมูลเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

4.1 ญัตติที่ 47 /2566 ญัตติ ขอความเห็นชอบการขอรับโอนครุภัณฑ์ 

การเกษตร จากโครงการเกษตรอัฉริยะ Smart Farming จังหวัดหนองบัวลำภู

ระเบียบวาระที่  5       เรื่องวาระอื่น (ถ้ามี)

                              .......................................................................................................................................

                              ......................................................................................................................................

                           

โพสต์เมื่อ :
2565-09-12
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2566-10-11
โดย :
 1495
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์