ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

                                             ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

                                               สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  3 (2)  ประจำปี  พ.ศ. 2565

                                             วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565   เวลา  09.00  น.

                           ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภ

 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประกาศใช้ข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
                                    พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2565 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2565

                            

ระเบียบวาระที่  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            - รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 3 เมื่องวันที่ 16 กันยายน 2565

 

ระเบียบวาระที่  3      กระทู้ถาม (ถ้ามี)

                               ..................................................................................................................................

                               ...................................................................................................................................

 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเพื่อพิจารณา

 

4.1 ญัตติที่  54/2565 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2565 (สำนักปลัด)
     
 รายละเอียด
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2565

4.2 ญัตติที่  55/2565 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,738,800 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง)

รายละเอียดประกอบญัตติ ที่ 55/2565

4.3 ญัตติที่  56/2565 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง)

รายละเอียดประกอบญัตติ ที่ 56/2565

4.4 ญัตติที่  57/2565 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (สำนักปลัด)


4.5 ญัตติที่  58/2565
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 170,000.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (สำนักปลัด)

                              

ระเบียบวาระที่  5       เรื่องวาระอื่น (ถ้ามี)

                              .......................................................................................................................................

                              ......................................................................................................................................

                           

โพสต์เมื่อ :
2565-09-12
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2565-09-27
โดย :
 218
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์