ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ระเบียบวาระการประประชุมสภาฯ

                                             ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

                                               สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2565

                                             วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565   เวลา  09.00  น.

                           ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภ

 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1.เรื่อง รายงานผลการประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                            

ระเบียบวาระที่  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            -รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี

                             พ.ศ 2565 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2565 

ระเบียบวาระที่  3      กระทู้ถาม (ถ้ามี)

                               ..................................................................................................................................

                               ...................................................................................................................................

 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเพื่อพิจารณา

 

4.1 ญัตติที่  61/2565 ญัตติ เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566(สำนักปลัด)
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
     
4.2 ญัตติที่  62/2565 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำ 2565 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ (สำนักปลัด) 

   รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2565 
     
      เอกสารประกอบ  1   2   3   
     
      ประมวลภาพ ประกอบ  1  2   3   4   5

ระเบียบวาระที่  5       เรื่องวาระอื่น (ถ้ามี)

                              .......................................................................................................................................

                              ......................................................................................................................................

                           

โพสต์เมื่อ :
2565-09-12
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2565-12-13
โดย :
 608
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์