เรื่องพิจารณา

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

เรื่องพิจารณา

ญัตติและข้อมูลเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

4.1 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

4.2 ญัตติที่ 1/2566 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (สำนักปลัด)

4.3 ญัตติที่ 2/2566  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินคืนผู้สูงอายุ จำนวน 29,400.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (สำนักปลัด)

4.4 ญัตติที่ 3/2566  ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (สำนักปลัด)

4.5 ญัตติที่ 4/2566  ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณะ และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สวนสาธารณะหนองตานา บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ (กองช่าง)

4.6 ญัตติที่ 5/2566  ขอความเห็นชอบรับมอบการถ่ายโอนสะพาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. สะพานข้ามห้วยซำอีแจะ 2. สะพานข้ามห้วยกกข่า (กองช่าง)

4.7 ญัตติที่ 6/2566  ขอความเห็นชอบรับมอบระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ต.นากลาง (กองช่าง)

4.8 ญัตติที่ 7/2566  ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัด และเพื่อการศาสนาในเขต ส.ป.ก. (กองช่าง)

4.9 ญัตติที่ 8/2566  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ งบประมาณ 360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)(สำนักปลัด)

4.10 ญัตติที่ 9/2566  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางภายในหมู่บ้าน) บ้านพรชัย ม.9 ต.กุดแห่ งบประมาณ 156,000.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (กองช่าง)

4.11 ญัตติที่ 10/2566  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านฝายแดง ม.7 ต.กุดแห่ งบประมาณ 95,000.-บาท(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองช่าง)

รายละเอียดประกอบ 1.ผัง ค.ส.ล.ฝายแดง 2.รูปตัด ถนน ค.ส.ล. 3.ประมาณการ 4.ปร4,ปร5ก ป้ายชั่วคราว 5.ปร4,ปร5ก ป้ายถาวร 6.แบบป้ายโครงการ1 7.แบบป้ายโครงการ2 8.แบบป้ายโครงการ3 9.แบบป้ายโครงการ4 10.แบบป้ายโครงการ5

                          11.ปริมาณงาน 13.สรุปข้อมูลค่าวัสดุดำเนินการ 14.ราคางานต้นทุน 15.ระยะทางขนส่ง 16.รถบรรทุกสิบล้อมีลากพ่วง  ว1288

4.12 ญัตติที่ 11/2566  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวจราจรหินคลุกปรับเกรดเรียบ เส้นบ้านสนามชัย ม.6 ต.กุดแห่ งบประมาณ 252,000.-บาท(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองช่าง)
รายละเอียดประกอบ 1.ผังซอยก้างปลา2  2.รูปตัด ซอยก้างปลา 3.แบบป้ายโครงการ1 4.แบบป้ายโครงการ2 5.แบบป้ายโครงการ3 6.แบบป้ายโครงการ4 7.แบบป้ายโครงการ5 

                      8.ประมาณการ 9.ปร4,ปร5ก ป้ายชั่วคราว  10.ปร4,ปร5ก ป้ายถาวร 

4.13 ญัตติที่ 12/2566  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกรดเรียบ เส้นอ่างเก็บน้ำซำหัวช้าง บ้านสนามชัย ม.6 ต.กุดแห่ งบประมาณ 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) (กองช่าง)

รายละเอียดประกอบ   1.ประมาณการอ่างซำหัวช้าง  2.ผัง ม.6 อ่างซำหัวช้าง   3.รูปตัด ช่วงที่1 ซำหัวช้าง  4.3.รูปตัด ช่วงที่ 2 ซำหัวช้าง  ว1288

4.14 ญัตติที่ 13/2566  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการเสริมผิวจราจรลูกรังปรับเกรดเรียบเป็นช่วงๆ เส้นหนองตานา-หนองบก บ้านหนองแกน้อย ม.3 ต.กุดแห่ งบประมาณ 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) (กองช่าง)

รายละเอียดประกอบ   1.ประมาณการ 2.ผัง ม.3   3.รูปตัด หนองตา-หนองบก  ช่วงที่ 1 4.3.รูปตัด หนองตา-หนองบก  ช่วงที่ 2 ว1288

4.15 ญัตติที่ 14/2566  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นภายในหมู่บ้าน) บ้านฝายแดง ม.7 ต.กุดแห่ งบประมาณ 156,000.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (กองช่าง)

โพสต์เมื่อ :
2565-06-09
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2566-02-13
โดย :
 1139
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์