เรื่องพิจารณา(ญัตติเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ)

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

เรื่องพิจารณา(ญัตติเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ)

ญัตติและข้อมูลเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

4.1 ญัตติที่ 9/2567 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -โครงการก่อสร้างประตูซุ้มเฉลิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 งบประมาณ 440,000 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)(สำนักปลัด)

                รายละเอียดประกอบญัตติ       4    7   8

4.2 ญัตติที่ 10/2567 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต เส้นกกโพธิ์-วังเซียม บ้านกกโพธิ์ ม.2 ต.นากลาง(กองช่าง)

4.3 ญัตติที่ 11/2567 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี บประมาณ พ.ศ.2567
ประเภทรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินแลสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต เส้นกกโพธิ์-วังเซียม บ้านกกโพธิ์ ม.2 ต.นากลาง งบประมาณ 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)(กองช่าง)

4.4 ญัตติที่ 12/2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบทำการนอกเขต (สำนักปลัด)

4.5 ญัตติที่ 13/2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัด และเพื่อการศาสนาในเขต ส.ป.ก.(กองช่าง)

        รายละเอียดประกอบญัตติ

4.6 ญัตติที่ 14/2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ จากโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน Smart Farmer(สำนักปลัด)

โพสต์เมื่อ :
2565-06-09
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2567-05-14
โดย :
 1862
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์