เรื่องพิจารณา(ญัตติเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ)

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

เรื่องพิจารณา(ญัตติเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ)

ญัตติและข้อมูลเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

4.1 ญัตติที่ 39 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์คอนกรีต (เส้นพรชัย ซอย 2)
บ้านพรชัย ม.9 ต.กุดแห่ งบประมาณ 280,000.- บาท (กองช่าง)

รายละเอียดประกอบญัตติ

4.2 ญัตติที่ 40 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไฟโซล่ารูฟ งบประมาณ 200,000.- บาท (กองช่าง)

4.3 ญัตติที่ 41 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หมวดค่าครุภํณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดังนี้
(1) โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ส่องสว่างข้างถนน จำนวน 5 ชุดๆละ 11,000.- บาท รวมงบประมาณ 55,000.-บาท
(2) โคมไฟ UFO จำนวน 10 ชุดๆละ 8,000.-บาท รวมงบประมาณ 80,000.-บาท
(3) ไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 5 ชุดๆละ 4,000.-บาท รวมงบประมาณ 20,000.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 155,000.-บาท (กองช่าง)

4.4 ญัตติที่ 42 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctin แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 16,000.- บาท

4.5 ญัตติที่ 43 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัวๆละ 2,000.- บาท งบประมาณ 16,000.- บาท

4.6 ญัตติที่ 44 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 16,800.- บาท

 4.7 ญัตติที่ 45 /2566 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 5,000.- บาท

โพสต์เมื่อ :
2565-06-09
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2566-09-19
โดย :
 1436
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์