โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

           กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่มอบรม โครงการ ได้แก่ ครัวเรือน/โรงเรียนในสังกัด/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตฟื้นที่ มีการจัดทำถังขยะเบียก
ลดโลกร้อนครบร้อยละ ๑๐๐เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

           ผลจาการเข้าร่วมอบรม เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะและตัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในฟื้นที่ และให้การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


           ผลของจากการนำไปใช้ ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะเบียกที่เข้าสู่แหล่งกำจัดมีปริมาณลดลง ลดก๊าซเรือนกระจก ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

 การเตรียมการหวนสอบโครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน และท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.ร่วมดำเนินการ


3.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


4.ร่วมติดตามและประเมินผล
โพสต์เมื่อ :
2566-01-27
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์