ทั่วไป

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

ทั่วไป

39 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-14
งานสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนากลาง ออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ต้นตาลรีสอร์ท ม.12 ต.นากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-13
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-09
กำหนดการยื่นแบบภาษีประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-01
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โพสต์เมื่อ : 
2564-06-15
งานสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสต์เมื่อ : 
2564-06-15
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ของตำบลกุดแห่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-30
วันที่ 28 พ.ค. 2564 นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เข้าร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัลจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดกิจกรรม “โครงการผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด”ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-30
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และโครงการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-24
หนองบัวลำภู พร้อม ร่วมฉีดวัคซีน "สร้างภูมิคุ้มกัน" เพื่อชาวหนองบัวลำภู ปลอดภัยจากโควิด-19
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาคมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองตานา บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 3 ตำบลกุดแห่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-09
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-07
พิธีมอบบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการรายนางทองอินทร์ สมสองและนางโสภี วียวรรณ หมู่ 5 บ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-19
วันที่ 17 มีนาคม 2564 งานด้านสาธารณสุข สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน” โดยร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ.สนามชัย พื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ และประชาชนจิตอาสา ได้ลงพื้นที่จัดการขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน และการตัดหญ้าที่รกร้างในบริเวณวัดชัยชมพูพัฒนาราม และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบภายในหมู่บ้าน
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
วันที่ 10 มีนาคม 2563กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-15
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3" สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-05
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันฯ สำนักปลัดจัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดฝึกอบรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมเฉียบพลัน และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ และ อปพร.เข้าร่วมกิจกรรม
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-30
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่3/2563 วันที่ 30 ธันวาคม2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-18
ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหน้าโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์