ทั่วไป

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ทั่วไป

123 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร่สงนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จัดโดย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค 66
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นานสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-22
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อบต.กุดแห่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)
โพสต์เมื่อ : 
2566-03-28
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-02-22
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-01-16
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กุดแห่เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-02
วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กุดแห่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day การทาความสานักงาน สถานที่สาธารณะ และการจัดทาถังขยะเปียก ในสานักงาน อบต.กุดแห่ และ รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองในขณะนี้ ด้วยความปราถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-08
วันที่ 7-9 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันที่ 5 กันยายน 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมซักซ้อมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”กุดแห่เกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-25
22 ส.ค.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่เข้ารับมอบเกียรติบัตรเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จาก สำนักงานและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-22
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนภายในพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนเมษายน-มิถนายน พ.ศ.2565
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์