ทั่วไป

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ทั่วไป

194 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-21
งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ออกพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯปี2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-20
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-05-20
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2567-04-23
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy
โพสต์เมื่อ : 
2567-04-23

ระบบบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง ( E-Smart Service )

โพสต์เมื่อ : 
2567-03-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-22
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตำบล,ครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานได้ ทราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควร
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-21
วันที่ 21 มี.ค.67 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม เป็นประธานในพิธเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานไดท้ ราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควร
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-05
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-03-05
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-23
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-14
ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-14
ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-07
ขอเชิญบุคลากร อบต.กุดแห่ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-07
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อบต.กุดแห่ ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2576
โพสต์เมื่อ : 
2567-02-01
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567
โพสต์เมื่อ : 
2567-01-05
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
โพสต์เมื่อ : 
2567-01-05
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
โพสต์เมื่อ : 
2567-01-05
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2567-01-04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพันกงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์