ทั่วไป

ทั่วไป

62 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ ชื่อผู้มีสอทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-07
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-04
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-13
ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดตามคำร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-13
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพใหักับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ออกซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-09
สำนักปลัด จัดอบรม"โครงการการจัดการขยะ" ณ หมู่ที่ 6 ศาลาประชาคมบ้านสนามชัย
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-27
จัดอบรม อพม.ตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-24
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สายใยครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 
2564-08-24
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-14
งานสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนากลาง ออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ต้นตาลรีสอร์ท ม.12 ต.นากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-13
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-01
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โพสต์เมื่อ : 
2564-06-15
งานสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โพสต์เมื่อ : 
2564-06-15
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ของตำบลกุดแห่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-30
วันที่ 28 พ.ค. 2564 นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เข้าร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัลจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดกิจกรรม “โครงการผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด”ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-30
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และโครงการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-24
หนองบัวลำภู พร้อม ร่วมฉีดวัคซีน "สร้างภูมิคุ้มกัน" เพื่อชาวหนองบัวลำภู ปลอดภัยจากโควิด-19
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์