โครงการอบรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการอบรมการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 21 มี.ค.67 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม เป็นประธานในพิธเปิดโครงการอบรม
การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ซึ่งโครงการ/กิจกรรมใน
คร้ังน้ีมีการส่งเสริมใหบุคลากรในหน่วยงานไดท้ ราบถึงรายละเอียดเน้ือหาของประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมวลจริยธรรมผบู้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น และเพื่อให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรน าหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)ข้อควรปฏิบัติ
และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้แจ้งให้ผู้บริหาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชินด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆเว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ :
2567-03-21
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์