การดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน และในสถานศึกษา สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย, ใส่ทรายเคมีฟอสเพื่อทำลายลูกน้ำ, พ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย(กรณีเกิดโรคในพื้นที่)
โพสต์เมื่อ :
2566-08-31
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์