ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เปิดรับสมัครเด็กเล็กในระดับปฐมวัย

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เปิดรับสมัครเด็กเล็กในระดับปฐมวัย

📢📢📢📢📢📢📢ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กในระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสติปัญญา โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กเล็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตตำบลกุดแห่
1.2 เด็กเล็กที่สมัครต้องมีอายุดังต่อไปนี้
- อายุ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
- อายุ 3 ปี เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
1.3 เด็กเล็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่
จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร
2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น (เด็ก)
2.2 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น
2.3 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (สมุดสีชมพู)
2.4 รูปถ่าย (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน– 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น.
-16.30 น. ในวันราชการ
4. กำหนดการเปิด – ปิดเรียน
-ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565
ไม่มีปิดภาคเรียน
-ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2566
ไม่มีปิดภาคเรียน

เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาเข้าเรียน 07.30 น.
เวลาเลิกเรียน 14.30 น.
5. อุปกรณ์การเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
6. อาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
6.1 อาหารกลางวัน/อาหารว่าง
6.2 อาหารเสริมนม
7. เครื่องใช้สำหรับเด็ก
7.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ หวี แป้ง ผ้าเช็ดหน้า ชุดที่นอน
(ผู้ปกครองจัดหามาเอง)
7.2 เครื่องใช้อื่นๆ ประกอบด้วย กระเป๋า รองเท้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา (ผู้ปกครองจัดหาเอง
ตามแบบที่ ศพด.กำหนด)
8. การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก
8.1 ผู้ปกครองที่จะมารับเด็กก่อนเวลาเลิกเรียน ต้องแจ้งคุณครูผู้ดูแลเด็ก/ครูประจำชั้น
ทราบก่อนทุกครั้ง
8.2 .ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนหลายวันติดต่อกัน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ผู้ปกครอง
จะต้องแจ้งให้ครุทราบ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์
8.3 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กเล็กโปรดติดต่อครู ผู้ดูแลเด็ก หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดยตรง หากมีการนัดล่วงหน้าจะได้รับการปรึกษาปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
9. กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ข้อ 1.1 หรือ 1.2 เป็นอำนาจของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ในการพิจารณา ยกเว้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
โพสต์เมื่อ :
2565-03-28
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์