โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร


โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยม เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในหน่วยงานราชการ และการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เกิดจิตสำนึกที่จะลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง หรือให้หมดไป

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สร้างความมั่นใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่เพิ่มมากขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันและปราบกรามการทุจริต


โพสต์เมื่อ :
2566-03-28
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์