โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่

วันที่ 22 กันยายน 2565
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่ (การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่) โดยมีนายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตปัจจัย 4 อย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 25 ครัวเรือนเพื่อนำไปขยายผลต่อในชุม
โพสต์เมื่อ :
2565-09-22
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์